Fermentinių sūrių klasifikavimas

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Privalomųjų kokybės reikalavimų:

V. KLASIFIKAVIMAS

12.    Atsižvelgiant į tarptautinius prekybos reikalavimus, sūriai klasifikuojami pagal tris pagrindines savybes: brandinimo proceso ypatybes, riebumą ir kietumą.

13.    Pagal brandinimo proceso ypatybes sūriai gali būti klasifikuojami į brandintus ir šviežius:

13.1.    brandinti sūriai brandinami iš esmės veikiant paviršinei mikroflorai arba sūrio masėje esančiai mikroflorai. Specifinės brandintų sūrių grupės yra pelėsiniai ir sūryminiai sūriai;

13.2.    švieži sūriai nebrandinami.

14.    Sūrių klasifikavimas pagal riebumą:

Sausosios medžiagos riebalų kiekis, proc. Sūrio apibūdinimas
Lygus arba daugiau kaip 60 Labai riebus
Lygus arba daugiau kaip 45, bet mažiau kaip 60 Riebus
Lygus arba daugiau kaip 25, bet mažiau kaip 45 Vidutinio riebumo
Lygus arba daugiau kaip 10, bet mažiau kaip 25 Mažo riebumo
Mažiau kaip 10 Liesas

 

15. Sūrių kietumas vertinamas pagal neriebalinės sūrio medžiagos drėgmės kiekį, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

Kietumas = (sūrio drėgmės masė) / (sūrio masė – sūrio riebalų masė) x 100 (proc)

16. Sūrių klasifikavimas pagal kietumą:

Neriebalinės sūrio medžiagos drėgnis, proc. Sūrio apibūdinimas
Mažiau kaip 51 Labai kietas
49-56 Kietas
54-69 Puskietis
Daugiau kaip 67 Minkštas

 

Pilnas dokumentas čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.322718?jfwid=-fxdp7jmb